Weryfikacja
×
PODAJ NUMER TELEFONU
PODAJ KOD Z SMSA

kod z smsa może być użyty tylko raz - prosimy o uważne wypełnianie formularza

chmurka
rodzinka
napis_haslo

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu, w tym prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród, w celach marketingowych, rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika i osób znajdujących się na zdjęciu, wykazania udzielonej licencji oraz dla celów rozliczeń podatkowych jest MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu (43-450), ul. Katowicka 265A. PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filomatów 27, 04-116 Warszawa przetwarza dane osobowe w imieniu MOKATE S.A. na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Formularz laureata

DANE OSOBOWE

×

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES KORESPONDENCYJNY DO WYSŁANIA NAGRODY

 
WYRAŻAM ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIENIE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu, w tym prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród, w celach marketingowych, rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika i osób znajdujących się na zdjęciu, wykazania udzielonej licencji oraz dla celów rozliczeń podatkowych jest MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu (43-450), ul. Katowicka 265A. PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filomatów 27, 04-116 Warszawa przetwarza dane osobowe w imieniu MOKATE S.A. na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
a) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
i. art. 6 ust. 1 pkt f) (prawnie uzasadniony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1) (dalej: RODO) w celu przeprowadzenia i organizacji Konkursu, w tym prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród,
ii. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (obowiązek prawny), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w celu udokumentowania wyników Konkursu,
iii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawie uzasadniony interes), w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody na komunikację marketingową (zgodnie z § 3 pkt 6 Regulaminu) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 2020.0303, Dz.U.2020.344) i/lub końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (art. 172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 2019.12.20, Dz.U.2019.2460), dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Pozyskane dane będą przetwarzane w celu otrzymania od MOKATE S.A. informacji marketingowych o produktach i usługach marek należących do MOKATE S.A., w szczególności informacji dotyczących oferty sklepu internetowego sklep.mokate.com.pl, iv. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu marketingowym, reklamowym, w zakresie promocji Konkursu oraz dla celów obrony przed roszczeniami w związku z udzieleniem licencji oraz wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z § 3 pkt 2 i 3 Regulaminu oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. z dnia 2019.07.03, Dz.U.2019.1231).
b) Uczestnikowi przysługuje prawo:
- dostępu do podanych danych osobowych,
- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach,
- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
c) Uczestnikowi, który wyraził zgodę, o której mowa w § 3 pkt 2, 3 i 6 Regulaminu przysługują ponadto dodatkowe uprawnienia do: - przenoszenia danych objętych zgodą, na zasadach przewidzianych prawem, - wycofania zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
d) Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail –iod@mokate.pl. Pod tym samym adresem Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w MOKATE S.A.
e) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa.
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i dla jego rozstrzygnięcia, brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub odbioru nagrody; z wyłączeniem danych o których mowa w § 3 pkt 6 Regulaminu, których podanie jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na w żaden sposób na uczestnictwo w Konkursie.
g) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe w zakresie przesyłanej komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego oraz dane w zakresie wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane w zakresie udzielonej licencji na wykorzystanie zdjęcia, będą przetwarzane przez okres trwania licencji, a po jej wygaśnięciu przez czas niezbędny do obrony przed roszczeniami.
h) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Konkursu wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki wiadomości sms, w ramach obsługi wysyłki nagród firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym, bankom a także organom i instytucjom państwowym, w zakresie ich ustawowych kompetencji. Dane mogą być także przekazywane podmiotom z grupy kapitałowej MOKATE. Dane osobowe Zwycięzców w związku z publikacją wygranych zdjęć, będą rozpowszechnione, w związku z czym dostęp do nich mogą mieć odbiorcy rozpowszechnionych treści, w szczególności osoby odwiedzające stronę internetową www.naszasuperrodzinka.pl, osoby odwiedzające strony MOKATE S.A. w portalach społecznościowych, a także czytelnicy czasopisma „Serwis MOKATE”. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom zajmującym się drukiem czasopisma i agencjom marketingowym.
2. Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów związanych z obroną przed roszczeniami, rozpowszechniania wizerunku Uczestnika i osób znajdujących się na zdjęciu, wykazania udzielonej licencji oraz dla celów udokumentowania wyników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest PMICOMBERA sp. z o.o., ul. Filomatów 27, 04 -116 Warszawa.
a) PMICOMBERA sp. z o.o., jako administrator, przetwarza dane osobowe:
i. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu obrony przed roszczeniami,
ii. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (obowiązek prawny), w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
iii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu marketingowym, reklamowym, w zakresie promocji Konkursu oraz dla celów obrony przed roszczeniami w związku z udzieleniem licencji oraz wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z § 3 pkt 2 i 3 Regulaminu oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. z dnia 2019.07.03, Dz.U.2019.1231).
b) Uczestnikowi przysługuje prawo:
- dostępu do podanych danych osobowych,
- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach,
- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w stosownym przypadku,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
c) Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail – dane.osobowe@pmi.pl. Pod tym samym adresem Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PMICOMBERA sp. z o.o.
d) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa.
e) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
f) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Konkursu wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, w ramach obsługi reklamacji firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym, bankom a także organom i instytucjom państwowym, w zakresie ich ustawowych kompetencji.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i dla jego rozstrzygnięcia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub rozpatrzenia reklamacji.

Gratulujemy wygranej w konkursie.

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNINIE FORMULARZA.
TWOJA NAGRODA NIEDŁUGO ZOSTANIE WYSŁANA.
ZACHĘCAMY DO DALSZYCH ZAKUPÓW PRODUKTÓW MINUTKA I DO KOLEJNYCH ZGŁOSZEŃ W KONKURSIE.
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 23.11.2020.